i.deeds Blog
22.02.2021

De 5 projectrisico’s bij implementatie

projectrisico 1 elkaar niet begrijpen.jpg

Risico 1: Elkaar verkeerd begrijpen

Tijdens een implementatie is het zeer belangrijk dat iedereen dezelfde “taal” spreekt. Elk bedrijf heeft zijn eigen taal met specifieke termen, zelfs algemene generieke termen kunnen binnen een organisatie een eigen inhoud krijgen. Een implementatiepartner hanteert dan weer een toepassingsjargon, wat zich moeilijk vertaalt in de bedrijfseigen termen. Zonder een gedeelde taal ontstaan misverstanden die grote gevolgen kunnen hebben op het slagen van het project. Een goeie vertaler of tolk hebben die de brug kan slaan tussen de bedrijfseigen terminologie en het implementatiejargon is van onschatbare waarde om tot deze gezamenlijke taal te komen.

projectrisico 2 te complex.jpg

Risico 2: Te complex

Vaak wordt de complexiteit binnen een organisatie overschat. De belangrijke zaken op een verstaanbare, eenvoudige manier kunnen voorstellen is belangrijk om tot een goed resultaat te komen. Het identificeren van de kern van de activiteiten is hierbij van groot belang. Aangezien niet iedereen binnen de organisatie in staat is om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden, is interne sturing en overleg nodig. Hou ook de 80/20 regel in het achterhoofd vooraleer alle uitzonderingen binnen uw bedrijf te willen implementeren.

projectrisico 3 onduidelijke scope.jpg

Risico 3: Onduidelijke scope

Wanneer de scope van een project vooraf niet duidelijk gedefinieerd is, creëert men (onbewust) verwachtingen die niet zullen worden ingelost. Enkel wanneer het duidelijk is wat zal gedaan worden (en vooral ook wat niet zal gedaan worden), kan een project tot een positief einde gebracht worden.

projectriscio 4 scope wijzigt.jpg

Risico 4: Scope wijzigt tijdens het project

Een duidelijk gedefinieerde scope, zoals hiervoor beschreven, is niet voldoende. De afgebakende scope moet bewaakt worden tijdens het project. Enkel wanneer het noodzakelijk is, is het verantwoord om tijdens het project de scope te wijzigen. Hoe men hiermee omgaat, moet vooraf afgesproken zijn. Men moet rekening houden met het feit dat elke scopewijziging consequenties met zich meebrengt. Bij het aanpassen van de scope moeten deze consequenties op het project (bv. op gebied van timing en/of budget) duidelijk zijn.

projectrisico 5 betrokkenhd.jpg

Risico 5: Onvoldoende betrokkenheid

Het succes van een implementatie hangt niet enkel af van de inzet van de implementatiepartner. De betrokkenheid binnen de eigen organisatie is minstens even belangrijk. Voldoende tijd vrijmaken voor het projectteam én voor opleidingen van de ganse organisatie is een must. Ook het management moet sterk betrokken zijn, aangezien dit soort implementatieproject veel verder gaat dan een IT-project. Het is een business project dat, als het goed uitgevoerd wordt, rechtstreeks impact heeft op het succes van de organisatie.  Weten waarom wijzigingen doorgevoerd worden en wat de verwachte opbrengsten zijn, zorgt voor motivatie bij mensen. Change management kan hierbij helpen, alsook het betrekken van zoveel mogelijk mensen bij het project en de voorbereiding ervan. Dit kan het succes van uw implementatie enkel bevorderen.

“Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen.” 

i.deeds heeft een aanpak ontwikkeld die ervoor zorgt dat deze valkuilen vermeden worden. Indien u onze ondersteuning wenst bij uw project, aarzel dan niet om ons te contacteren!